STYRETS BERETNING

 

Virksomhetens art og hvor den drives

Stiftelsen Norges Varemesse eier og driver landets største og ledende messesenter i Lillestrøm og Norges ledende konsertarena Oslo Spektrum Arena ANS i Oslo. Virksomhetene arrangerer egne messer, samt leier ut lokaler til messe- og kongressarrangører, konserter, events og bedriftsarrangementer.

Året 2016

Konsernet Norges Varemesse fikk i 2016 et resultat før skatt på 10,3 mill. kroner. Morselskapet Norges Varemesse hadde et resultat før skatt på 10,3 mill. kroner og konsernets største datterselskap Oslo Spektrum Arena bidro med et resultat før skatt på 16,2 mill. kroner. Norges Varemesse bruker egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og 99 % av resultatet i Oslo Spektrum er medtatt også der. Netto finansresultat for konsernet ble i 2016 minus 2,7 mill. kroner.

Konsernet har god likviditet og det ble i 2016 nedbetalt 99,4 mill. kroner i gjeld.

Arrangement

Frekvensen på arrangementene som avholdes varierer fra årlig til hvert fjerde år. Dette gjenspeiles i de årlige resultatene for konsernet Norges Varemesse. Markedet har de siste årene vært i endring og evne til tilpasning for å møte nye markedstilpassede krav er avgjørende. Behovet for mer effektive, fleksible og moderne løsninger i forhold til måten man møter både utstillere og publikum på øker. Samtidig skal messedeltagelse og messebesøk gi nyttige og gode opplevelser for alle som besøker arenaene.

Egne Messer

Det ble i 2016 avholdt 10 messer i egen regi. På disse arrangementene deltok totalt 2.001 utstillere og fordelingen var 5 fagmesser og 5 publikumsmesser. Største fagmesse i 2016 var Oslo Design Fair. Messen er Norges største innkjøpsmesse for interiør- og designbransjen og ble avholdt i januar og september. På publikumssiden var Oslo Motor Show det største arrangementet og samlet totalt 40.538 besøkende i 2016. Andre populære publikumsarrangement var Sjøen for Alle, Camp Villmark og Hagemessen.

Eksterne arrangement

Totalt 26 eksterne arrangører gjennomførte sine messer og arrangement hos Norges Varemesse i 2016, med totalt 2.150 utstillere. Av de største arrangørene kan nevnes Eliaden, VVS og Caravan som alle gjennomfører gode og solide arrangement.

Oslo Spektrum

2016 endte som det beste året i Oslo Spektrums historie. Det var en kraftig oppgang i antall konserter og stand up, og en noe mindre oppgang på bedriftsevents. Messeaktiviteten forholdt seg uendret. Av driftsmessig aktivitet har hovedfokus i 2016 vært vedlikehold av areanen for å opprettholde kvalitet og effektiv drift.

Opplysninger om finansiell risiko

Både Norges Varemesse og konsernets kundemasse er bredt og variert sammensatt, og det er etter styrets oppfatning en begrenset markeds- og tapsrisiko. Konsernet Norges Varemesse har ubetydelige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. Etter styrets vurdering er valutarisikoen minimal.

Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell risiko som er av betydning når man vurderer eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Strategien er at konsernet Norges Varemesse ikke i vesentlig grad skal eksponeres for slik risiko, og at poster som kan påvirkes ikke skal være av en størrelse som medfører at kurs-/renteendringer og lignende skal kunne slå vesentlig ut.

Regnskap Norges Varemesse konsern

Driftsresultatet til konsernet Norges Varemesse ga et overskudd på 13,0 millioner kroner i 2016 mot et overskudd på 6,2 millioner kroner i 2015.

Netto finansresultat var -2,7 millioner kroner i 2016 mot -3,1 millioner kroner i 2015.

Overskudd før skatt endte på 10,3 millioner kroner mot et overskudd på 3,1 millioner kroner i 2015.

Overskuddet ga en skattekostnad for 2016 på 0,8 millioner mot 0,4 millioner i 2015.

Balanse

Konsernet Norges Varemesse har god soliditet, med en egenkapitalprosent på 69,4.

Likviditeten utgjorde 132 millioner kroner pr. 31.12.2016. Likviditeten er hovedsakelig plassert i bankinnskudd.

For konsernet Norges Varemesse er det av stor betydning at selskapet har tilfredsstillende soliditet, for å sikre utvikling av virksomheten i tråd med næringslivets behov.

Konsernets kortsiktige gjeld består i hovedsak av forskudd fra kunder som gjelder messer og konserter som arrangeres i år 2017, samt leverandørgjeld og avgifter/skatter til det offentlige.

Investeringer

Investeringer i bygg, driftsmidler og utstyr utgjorde i alt 15,3 millioner kroner i 2016 inkludert anlegg i arbeid og endring lagerbeholdning for utleie. Investeringer i morselskapet Norges Varemesse utgjorde 1,3 millioner kroner og investeringer i Oslo Spektrum utgjorde 14 millioner kroner.

Arbeidsmiljøet

Korttidsfraværet var 2,5 % i 2015 og 2,8 % i 2016. Totalfraværet økte fra 6,8 % i 2015 til 9,3 % i 2016. Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet.

Stiftelsen Norges Varemesse skal ha et godt arbeidsmiljø preget av åpenhet, samarbeid og tillit.

Det er i 2016 ikke registrert ulykker i bedriften.

Likestilling

Konsernet Norges Varemesse har totalt 97 fast ansatte hvorav 32 er kvinner og 65 er menn. Styret består av 1 kvinne og 7 menn. I ledelsen er det 4 menn og 3 kvinner.

Diskriminering

Konsernet Norges Varemesse arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og tiltak for å unngå trakassering.

Ytre miljø

Virksomhetene forurenser i liten grad miljøet.

Styret og administrasjon

Ett styremedlem var på valg i 2016 og Kari Gjetrang ble erstattet med Ole Erik Almlid. Gunn Helen Hagen tiltrådte som ny Administrerende direktør 1. juni 2016. Det henvises til note 2 angående honorar til rådet, styret og administrerende direktør. Videreutvikling av organisasjonen har hatt høy fokus i hele 2016 og det er tilført ny kompetanse og ressurser innen flere satsningsområder. Samtidig har man etablert tydelig definering av roller, ansvarsområder og resultatmål for alle medarbeidere. Rutiner for jevnlig intern kommunikasjon til alle ansatte er igangsatt samt retningslinjer og form for fremtidige medarbeiderundersøkelser.

Årets resultat og fortsatt drift

Styret foreslår at årets overskudd etter skatt på 9,544 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Sum egenkapital vil etter dette utgjøre 829 millioner kroner.

Stiftelsen Norges Varemesses egenkapital blir da i hele 1000 kroner:

Grunnkapital 4 000
Annen egenkapital 825 323
Sum egenkapital 829 323

 
Konsernets egenkapital er etter dette 833,7 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalprosent på 69,37 % pr. 31.12.2016 mot 67,11 pr. 31.12.2015. Styret mener konsernets egenkapital er tilfredsstillende.

Egenkapitalen, sammen med forventning om positiv inntjening i årene fremover, tilsier at ”fortsatt drift forutsetningen” er til stede, og regnskapet er utarbeidet på det grunnlag.

Utsiktene for 2017

Året 2017 vil med bakgrunn i arrangementsportefølje- og arrangementsfrekvens bli et godt år resultatmessig for Stiftelsen Norges Varemesse med datterselskaper. De største arrangementene i 2017 vil være Smak, Oslo Design Fair, Nor-Shipping og Bygg Reis deg. For å sikre god inntjening og stabilitet for konsernet i årene fremover vil det bli fokusert på videreutvikling og nyskapning i 2017. Oslo Spektrum vil få et nytt godt år med stor aktivitet.

Hendelser etter balansedagen

Det er ikke registrert hendelser etter balansedagen som har effekt på vurderingen av regnskapet pr 31.12.2016 i morselskap eller konsern.

Styret vil takke ansatte og ledelse for god innsats og konstruktivt samarbeid i 2016.

Share this: