NØKKELTALL OG REGNSKAP

NØKKELTALL
KEY FIGURES

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klass- ifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når et verdifall forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Inntekter

Inntekter vedrørende messer anses opptjent når messen er avholdt. Forskuddsfakturerte beløp er således ført som forskudd fra kunder. Påløpte messekostnader behandles tilsvarende. Fra 2014 er direkte lønnskostnader knyttet til prosjekter identifisert og medtatt i periodiseringen.

Valuta

Ved omregning av poster i utenlandske valuta til norske kroner blir dagskurs benyttet.

Immaterielle eiendeler

Goodwill gjelder kjøp av messer/virksomheter og avskrives over 3 – 5 år.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Driftsmidler beregnet på kortids- utleie og som har levetid på mellom 1 og 3 år vurderes til virkelig verdi. Verdifallet medtas som prosjektkostnader/vareforbruk.

Aksjer og andeler i andre selskap

Anleggsaksjer (inkludert andeler i ansvarlige selskap) klassifisert som anleggsmidler, er vurdert til laveste verdi av historisk kostpris og virkelig verdi. Andeler i ansvarlige selskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.

Pensjoner

Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen har bestått av en ytelsesordning som er lukket og en innskuddsordning som gjelder ved nyansettelser. Selskapet har også en usikret pensjonsordning for enkelte ansatte og noen tidligere ansatte.

Ytelsesordningen ble avviklet pr 31/12-2016 og alle ansatte overført til innskuddsordningen. Siden endringen skjedde 31/12 er det beregnet og bokført normal kostnad, samtidig som avviklingen kommer som en planendring.

For usikret ytelsesordning korrigeres de estimerte verdier hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. Regnskapsføring av kostnader skjer i samsvar med regnskapsstandarden om pensjonskostnader.

Estimatavvik fra 1/1-2013 er belastet egenkapitalen, det samme gjelder årets estimatavvik.

Fordringer

Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen er en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet.

Andre fordringer er oppført til pålydende, med mindre noe annet er sagt uttrykkelig.

Aksjer

Aksjer oppført som omløpsmidler anses som en handelsportefølje, og vurderes til markedsverdi.

Skatter

Skattene føres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Skattefordel oppført i balansen er en teknisk korreksjon til utsatt skatt med bakgrunn i at gevinster ved salg av tomter i sin tid ble benyttet til nedskrivning av kostpris på nye tomter.

Konsolidering

Moteuken i Oslo AS og Henry Johansen Ltd AS er 100% eid av Norges Varemesse.

Norges Varemesse eier 99 % av to ansvarlige selskap, Oslo Spektrum Arena Ans og Oslo Spektrum Kontor Ans. 1 % er eid av datterselskapet Moteuken i Oslo AS.

I Utdanningsmessene AS har Norges Varemesse en eierandel på 50 %. Fra og med utbytteutdelingen for 2014 er fordelingen 50/50 mellom eierne. Med virkning fra konsernregnskapet for 2015 er Utdanningsmessene AS medtatt etter egenkapitalmetoden.

Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskapene. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

 

RESULTATREGNSKAP

BALANSE PR. 31.12.

KONTANTSTRØMSANALYSE

NOTE 1 – SALGSINNTEKTER

Stiftelsen har to virksomhetsområder, det er utleie av fast eiendom og utleie til messe, kongress og konferansevirksomhet. Virksomheten i Oslo Spektrum er i hovedsak konserter og events.
Anslagsvis 12 % av konsernets inntekter i 2016 kommer fra utenlandske utstillere.

NOTE 2 – LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

Lønn og andre godtgjørelser til administrerende direktør utgjør tkr 1.017 (01.06.2016 – 31.12.2016). Administrerende direktør har en bonusavtale, begrenset oppad til 3 måneders lønn, knyttet til kvantitative og kvalitative målsetninger. Administrerende direktør har de samme pensjonsordninger som de øvrige ansatte.

Avtaler med ansatte i ledergruppen

Ved utgangen av 2016 er det 1 ansatt som har avtale om lønn etter fratreden ved 65 år frem til 67 år.

Utover det som er nevnt foran er det er ingen avtaler om etterlønn, overskuddsdelinger eller individuelle pensjonsavtaler / forsikringer.

Styrets og rådets honorar i Norges Varemesse utgjør henholdsvis tkr 1 143 og tkr 122.

Honorar til valgkomiteen utgjorde tkr 30.

Det ble avholdt 6 styremøter i løpet av 2016, fremmøteprosenten var på 98%.

Styrehonorar vedtas og utbetales etterskuddsvis for hele styreperioden.

NOTE 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Merverdi ved kjøp av aksjer i Henry Johansen Ltd. Tkr 33 461 er medtatt som tomt. Andre driftsmidler er ikke medtatt i tabellen over.

Andre driftsmidler i morselskapet og konsernet består av driftsmidler beregnet for kortidsutleie, og som har en levetid på 1-3 år. Driftsmidler til korttidsutleie er bokført til 5,9 millioner mot 6,9 millioner i 2015, mens anlegg under utførelse utgjør 5,1 millioner mot 1,5 millioner i 2015.

NOTE 4 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER

NOTE 5 – LANGSIKTIG GJELD

Renter på lån i 2016 er kostnadsført med tkr 4.480 i mor, mot for 2015 tkr 5.183.
99,4 millioner av gjelden er nedbetalt i 2016. Siste avdrag for nedbetaling av restgjeld forfaller i november 2036.

Konsernet har ingen rentebinding ved utgangen av 2016.

NOTE 6 – SKATTER

NOTE 7 – EGENKAPITAL

Norges Varemesse er en stiftelse. Egenkapitalen ved utgangen av 2016 var:

NOTE 8 – AKSJER, OBLIGASJONER OG ANDRE FONDS (MORSELSKAP)

NOTE 9 – PENSJONER M.V.

Forutsetningene som er lagt til grunn er basert på anbefalingene fra Norsk Regnskapsstiftelse. Innskuddsbasert pensjon inngår ikke i oppsettet over.

Prinsipp for behandling av estimatavvik, ble endret i 2013, og i stedet for amortisering over gjenstående opptjeningstid, er så vel avviket 1/1 som årets avvik ført mot egenkapitalen. Ytelsesordningen opphørte pr 31/12-2016 og alle ble overført til innskuddspensjonsordning.

Norges Varemesse og Oslo Spektrum Arena kommer inn under reglene om obligatorisk tjenestepensjon. De eksisterende ordninger tilfredsstiller kravet. Ordningen har bestått av en lukket ytelsesordning (tabell over) som gir en pensjonsutbetaling tilsvarende 70 % av årslønn ved full opptjening og avgang ved 67 år, mens nyansatte har hatt en innskuddsordning med innbetaling av 5 % av lønn mellom 1 og 6 G, og 8 % av lønn mellom 6 og 12. Fra 1/1-2017 er alle ansatte med i innskuddsordningen. Innskuddsordning gjeldende fra 1/1- 2017 er 5,5 % av lønn mellom 0 og 7,1G og 8 % av lønn mellom 7,1 og 12G. Selskapet har også en usikret pensjonsordning for enkelte ansatte og noen tidligere ansatte. Dette er basert på avtale om lønn fra 65 til 67 år for en ansatt, og i tillegg har tidligere administrerende direktør en avtale om livsvarig pensjon som tilsvarer 70 % av lønn ved avgang, samordnet med selskapets ytelsesordning og folketrygden.

Gjeldende AFP ordning er ansett som en flerforetaksplan og en ytelsesplan. Det foreligger ingen pålitelige beregninger av forpliktelser, og inntil videre behandles ny AFP som en innskuddsplan med resultatføring av årlig betalte premier.

NOTE 10 – KUNDEFORDRINGER

Det er avsatt 0,5 mill. kroner til tap på kundefordringer. Avsetningen ansees tilstrekkelig til å dekke påregnelig tap i kundemassen i morselskapet. Det er ikke forventet tap i kundemassen til datterselskapene.

NOTE 11 – ANDRE FORDRINGER

NOTE 12 – BANKINNSKUDD, KONTANTER M.M.

Bundne bankinnskudd er skattetrekksinnskudd og utgjør pr 31.12.2016 tkr 3 370 og utgjorde pr. 31.12.2015 tkr 3 521. Skattetrekksinnskudd for konsernet utgjorde pr. 31.12.2016 tkr 5.018 og pr. 31.12.2015 tkr 4663.

NOTE 13 – GJELD TIL KONSERNET

NOTE 14 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD

NOTE 15 – FORSKUDD FRA KUNDER

Forskudd på kunder er standleie og registreringsavgift på messer i 2017 som er fakturert i 2016, samt billettinntekter på konserter og arrangement som avholdes i 2017.

NOTE 16 – NÆRSTÅENDE PARTER

Transaksjoner mellom konsernselskapene skjer til markedsmessige priser, og er eliminert i konsernregnskapet. Det er ingen transaksjoner med andre nærstående parter som krever redegjørelse.

NOTE 17 – KONSERNOVERSIKT

Moteuken i Oslo AS eier 1 % av Oslo Spektrum Arena ANS og Oslo Spektrum Kontor ANS. Tall for utdanningsmessene AS er 50 % av resultatet og 50 % av egenkapital.

 

Share this: